Почетна
Духовна богатства Фрушке горе
Сомборци
Оком жене
Испраћај Патријарха Павла
- Архива:
- Изложба '22
- Изложба '21
- Изложба '20
- Изложба '19
- Изложба '18
- Изложба '17
- Изложба '16
- Изложба '15
- Изложба '14
- Изложба '13
- Изложба '12
- Изложба '11
- Изложба '10
- Изложба '09
- Изложба '08
- Изложба '07
- Изложба '06

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА 18. ПРАВОСЛАВЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Отворен конкурс за 18. Православље на интернету

18. ПРАВОСЛАВЉЕ НА ИНТЕРНЕТУ 2023

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Друштво љубитеља фотографије, филмских и видео остварења „Беофото“ из Беочина, 18 годину за редом, а под покровитељством Фото савеза Србије, организује Међународну изложбу фотографија под називом Православље на интернету. Ова племенита духовна и уметничка мисија у протеклих 17 година окупила је 1181 аутора из 26 земаља са четири континента са 4.662 фотографије.

 1. Организатор изложбе: Друштво љубитеља фотографије, филмских и видео остварења „Беофото“ Беочин.
 2. Очекују се фотографије посвећене православном животу и вери, а могу да садрже верске предмете, свештенство, службу, обреде, обичаје, реликвије…
 3. Аутор на конкурс може послати највише 5 (пет) фотографија.
 4. Право учешћа имају сви заинтересовани, под условом да су фотографије, са којима се такмиче, претходно објављене на интернету или неком другом медију. Као доказ, аутори су дужни да пошаљу линк ка објављеној фотографији.
 5. Учешће на конкурсу је бесплатно.
 6. За оцењивање се примају фотографије у дигиталном формату у JPG формату димензија 20x30 цм (20,3 x 30,5) у 300 dpi. Фотографије слати на мејл адресу: drustvobeofotobeocin@gmail.com
 7. Фотографије пристигле након истека рока за достављање, без попуњене пријаве или пропуштеном темом неће се оцењивати.
 8. Жири чине: Жељко Ђурић, MF FSS, EFIAP, ULUPUDS; Хаџи Миодраг Миладиновић, MF FSJ/FSS, EFIAP/b, ULUPUDS, UNS и Војислав Луковић, FA I FSS, EFIAP, cMol. Делегат: Боривој Миросављевић, MF FSJ/FSS
 9. Жири ће доделити следеће награде:
  • а) за појединачне радове: прва, друга, трећа и три похвале;
  • б) за колекцију фотографија: прва, друга, трећа и три похвале;
 10. Организатор конкурса доделиће и награду под називом „Сава Драгојловић“ – за најбољу фотографију аутора из Србије.
 11. Аутори се одричу права на накнаду за медијско коришћење фотографија у сврху информисања јавности о изложби, умножавање у каталогу и друге материјале у вези са изложбом. Подношењем пријаве и радова на изложбу, сматраће се да аутор прихвата правила изложбе.
 12. У каталогу и на изложби биће представљене награђене и похваљене фотографије, по једна фотографија аутора чији су радови прихваћени од стране жирија као и називи свих прихваћених фотографија.
 13. Календар изложбе:
  • Рок за слање фотографија: недеља, 15.10.2023. године
  • Оцењивање: до 22.10.2023. године
  • Објављивање резултата на сајту Удружења Беофото и ФСС: до 29.10.2023. године
  • Отварање изложбе и додела награда: Беочин, Дом културе, субота, 11. новембар 2023. у 19.00.
 14. Сви учесници изложбе до 30. новембра 2023. добиће квалитетну штампану публикацију у виду каталога са свим прихваћеним фотографијама, без плаћања накнаде за ауторске накнаде. Информације о досадашњим изложбама можете погледати на сајту Друштва Беофото Беочин, на адреси: http://vvv.beofoto.rs/

Додатне информације: Исмет Иса Адемовски, председник Удружења Беофото Беочин Број телефона: +381 62 233 394, Viber, VhatsApp, Telegram; E-mail: ademovski@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

18TH ORTODOXY ON THE INTERNET 2023

ENTRY RULES

Society of lovers of photography, film and video „Beofoto“ From Beočin, for the 18th year in a row, and patronage of the Photo Association of Serbia, is organizing an exhibition of photographs called Orthodoxy on the Internet. This noble spiritual and artistic mission has, in the past 17 years, gathered 1,181 authors from 26 countries from four continents with 4,662 photographs.

 1. Exhibition organizer: Society of Photography, Film and Video Lovers "Beofoto" Beocin.
 2. Photographs dedicated to Orthodox life and religion are expected, and may include religious objects, clergy, service, rites, customs, relics…
 3. The author can send a maximum of 5 (five) photographs to the competition.
 4. Everyone interested has the right to participate, provided that the photos they are competing with were previously published on any Internet address. As proof, the authors are obliged to send a link with the published photo.
 5. Participation in the competition is free of charge.
 6. Photographs in digital format in JPG format measuring 20 x 30 cm (20.3 x 30.5) in 300 dpi are accepted for judging. Photographs should be sent to email address: drustvobeofotobeocin@gmail.com
 7. Photographs received after the deadline for submission, without a completed application, or with missed topic will not be judged.
 8. Jury:
  • Željko Đurić, priest, Master of Photography FSS;
  • Hadži Miodrag Miladinović, Master of Photography FSS;
  • Vojislav Luković, restorer and icon painter, FA1 FSS.
 9. The jury will award the following prizes:
  • a) for individual works: first, second, third and three commendations;
  • b) for a collection of photographs: first, second, third and three commendations;
 10. The organizer of the competition will also award a prize called "Sava Dragojlović" - for the best photograph by a Serbian author.
 11. The authors waive the right to compensation for media use of photographs for the purpose of informing the public about the exhibition, reproduction in the catalog and other materials in connection with the exhibition.
  By submitting the application and works to the exhibition, it will be considered that the author accepts the rules of the exhibition.
 12. Award-winning and praised photographs will be presented in the catalog and at the exhibition, as well as one photograph of each of the authors whose works were accepted by the jury.
 13. Exhibition calendar:
  • Deadline for submitting the photographs: Sunday, October 15, 2023
  • Judging: until October 22, 2023
  • Publication of results on the website of the Beofoto and FSS Association: until October 29, 2023.
  • Opening of the exhibition and award ceremony: Beočin, Saturday, November 11, 2023 at 19.00
 14. All participants in the exhibition will receive by November 30, 2023 a quality print publication in the form of a catalog with all accepted photographs, without paying a fee for royalties.

You can see information about previous exhibitions on the website of the Beofoto Beocin Association, at the address: http://www.beofoto.rs/

Additional information:Ismet Ademovski, President of the Beofoto Beocin Association Phone number: +381 62 233 394, Viber, WhatsApp, Telegram
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

© 2008 Беофото; друштво љубитеља фотографије и филмских остварења; контакт: ademovski@gmail.com
Они који цене рад Друштва Беофото Беочин